Ви переглядаєте: Головна > Прозорість та інформаційна відкритість ДНЗ > СТАТУТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ДИТЯЧИЙ САДОК) СПЕЦІАЛЬНОГО ТИПУ № 7 ” ЗІРОЧКА ” ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

СТАТУТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ДИТЯЧИЙ САДОК) СПЕЦІАЛЬНОГО ТИПУ № 7 ” ЗІРОЧКА ” ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 І. Загальні положення

1.1. Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) спеціального типу № 7 “Зірочка” Черкаської міської ради (далі -ДНЗ) – це навчальний заклад для дітей віком від 3 до 7 років з затримкою психічного розвитку. Дошкільний заклад належить до дошкільних закладів компенсуючого типу.

1.2. Цей Статут розроблений на підставі Закону України “Про дошкільну освіту”, Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 12.03.2003 № 305 (із змінами), і є документом, який регламентує діяльність ДНЗ № 7 “Зірочка”.

1.3 ДНЗ в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”,”Про охорону дитинства”, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, наказами МОН України, рішеннями Черкаської міської ради і її виконавчого комітету, наказами департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, Положенням про дошкільний заклад України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 № 305 та цим Статутом.

1.4. ДНЗ створено рішенням виконавчого комітету міської ради народних депутатів м.Черкаси від 30.06.1961 р. № 388.

1.5. Дошкільний заклад належить до міської комунальної власності. Власником майна є Черкаська міська рада (далі – власник), яка через уповноважений орган – департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, здійснює управління, фінансування дошкільного закладу,його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, споруди,обладнання, транспортні засоби, організовує ремонт і будівництво приміщень,їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.6. Головною метою ДНЗ є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

1.7. Головним завданням дошкільного закладу є :

–  збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров”я дитини;

–  виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або меншин та рідної мови, національних цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

–  створення умов сприятливих для перебування і харчування дітей, корекційної спрямованості їх навчання і виховання;

–  забезпечення соціально-психологічної реабілітації та адаптації дитини шляхом спеціально організованого педагогічного процесу;

–  формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

–  виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

–  здійснення соціально-педагогічного патронату сім”ї.

1.8. Діяльність ДНЗ будується на таких принципах:

–  доступність до кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти;

– рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини;

–  єдність розвитку, виховання, навчання і оздоровлення дітей;

–  диференційованого підходу в корекційному навчанні і вихованні;

– єдність виховних впливів сім”ї і ДНЗ;

– наступність і перспективність між дошкільною і початковою загальною освітою;

–  світський характер дошкільної освіти;

–  особистісно-орієнтований підхід до розвитку особистості дитини;

–  демократизація та гуманізація педагогічного процесу;

–  відповідність змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти особливостям розвитку та стану здоров”я дитини дошкільного віку.

1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством, державою за:

– реалізацію головних завдань, визначених законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про охорону дитинства”;

–  безпечні і нешкідливі умови освітньої діяльності;

–  дотримання Базового компонента дошкільної освіти;

–  дотримання договірних зобов”язань з іншими суб”єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов”язань за міжнародними угодами;

–  дотримання фінансової дисципліни, збереження матеріально-технічної бази.

1.10.  Дошкільний заклад має право:

–  визначати форми та засоби організації навчально-виховного процесу згідно програм розвитку дітей з затримкою психічного розвитку із затверджених в установленому порядку Міністерством освіти і науки України;

–  спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіалами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

– організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі інституту післядипломної освіти педагогічних працівників;

– отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних і фізичних осіб у порядку визначеному чинним законодавством України;

–  розвивати власну матеріальну базу;

–  спрямовувати кошти ДНЗ на будівництво або благоустрій закладу в межах та порядку визначеному чинним законодавством України.

1.11. В ДНЗ визначена українська мова навчання.

1.12. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

1.13. Дошкільний заклад може входити до складу навчально-виховних комплексів, навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації, а також навчально-виховних об”єднань з дошкільними, позашкільними та іншими навчально-виховними закладами для задоволення культурно-освітніх потреб вихованців.

1.14. ДНЗ створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров”я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання.

1.15. Контроль та нагляд за організацією медичних та санітарно-гігієнічних заходів з охорони здоров”я, якістю харчування вихованців ДНЗ покладається на органи охорони здоров”я міста та територіальну санітарно-епідеміологічну службу.

1.16. ДНЗ самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про ДНЗ та даним Статутом.

1.17.Взаємовідносини ДНЗ з юридичними та фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством, договорами, що укладені між ними.

1.18. ДНЗ діє на підставі Статуту, який розробляється закладом, погоджується департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, затверджується власником і реєструється відповідно до чинного законодавства.

1.19. Ліквідація та реорганізація ДНЗ здійснюється відповідно до законодавства.

ІІ. Комплектування дошкільного закладу

2.1. До ДНЗ зараховуються діти з діагнозом затримка психічного розвитку.

2.2. У групи для дітей з затримкою психічного розвитку зараховуються діти з 3-х до 7-ми років.

2.3. Тривалість перебування дітей в ДНЗ спеціального типу – від зарахування до початку шкільного навчання.

2.4. У разі необхідності тривалість перебування в ДНЗ  може бути продовжено до 8-ми років після діагностичного обстеження дитини, висновку міської ПМПК і направлення департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

2.5. Комплектування ДНЗ дітьми здійснюється за направленням департаменту освіти та гуианітарної політики Черкаської міської ради.

2.6. Комплектування ДНЗ здійснюється протягом календарного року відповідно до вимог Порядку комплектування ДНЗ (груп) компенсуючого типу, затвердженого спільним наказом МОН і МОЗ України від 27.03.2006 р. № 240/165.

2.7.Наповнюваність груп в ДНЗ здійснюється згідно з нормативами, затвердженими наказом МОН України від 20.02.2002р. № 128, заєстрованим Міністерством юстиції України 06.03.2002р. за № 229/6517.

2.8. Прийом дітей до ДНЗ здійснюється завдувачем протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров”я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ДНЗ, довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

2.9. Під час прийому дитини до ДНЗ , завідувач зобов”язаний ознайомити батьків або осіб,що їх замінюють, із Статутом ДНЗ, іншими документами, що регламентують його діяльність.

2.10. Для зарахування дитини в ДНЗ батькам або особам, що їх замінюють, необхідно пред”явити : заяву, свідоцтво про народження дитини, направлення департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, висновок міської ПМПК, медичну довідку про стан здоров”я дитини, довідку про щеплення, довідку дільничого лікаря проепідеміологічне оточення.

2.11. Групи в ДНЗ комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими), сімейними (родинними) ознаками. Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці. Комплектування групи за сімейними (родинними) ознаками передбачає перебування в ній дітей, які знаходяться між собою у родинних стосунках.

2.12. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігєнічних норм і правил утримання дітей в ДНЗ з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють. Засновник може встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми в ДНЗ.

2.13. Преведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

2.14  За дитиною зберігається місце в ДНЗ у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.15. Відрахування дитини з ДНЗ може здійснюватись: за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров”я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в ДНЗ даного типу (такий висновок одночасно повинен містити рекомендації щодо типу ДНЗ, в якому доцільніше подальше перебування дитини); у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

2.16. Адміністрація ДНЗ зобов”язана письмово із зазначенням причин повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 кален.днів.

2.17. Забороняється безпідставне відрахування дитини з ДНЗ.

ІІІ. Режим  роботи дошкільного закладу

3.1. Заклад розрахований на 63 місця і працює 5 днів у тиждень, за 10 годинним режимом роботи. За рішенням засновника (власника) можуть бути організовані групи з іншим режимом роботи. Початок  та закінчення роботи закладу визначається завідувачем закладу, з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють, та погоджується органами управління освітою та охорони здоров”я.

3.2. Діяльність ДНЗ на оздоровчий період регламентується окремим планом, який схвалюється педагогічною радою, затверджується завідувачем закладу, погоджується з департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради та територіальною сан.-епід. службою.

ІY. Організація освітнього процесу

4.1.Зміст дошкільної  освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з програмою розвитку дітей з затримкою психічного розвитку та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку МОН.

4.2. Організація освітнього процесу в ДНЗ будується на педагогічно обгрунтованих вихователями, учителями-дефектологами загальних і корекційних засобах, формах і методах навчання і виховання, забезпечуючи вихованцям здобуття дошкільної освіти. Освітня робота проводиться з урахуванням психофізичних особливостей дітей.

4.3. ДНЗ для здійснення освтнього процесу має право обирати програму розвитку дітей з затримкою психічного розвитку із затверджених в установленому порядку МОН.

4.4. Діяльність ДНЗ регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік і оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується завідувачем закладу та погоджується з відповідним органом управління освітою.

4.5. Навчальний рік в ДНЗ починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

4.6. ДНЗ відповідно до статутних цілей і завдань може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або особами,які їх замінюють, та ДНЗ у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОН разом з МОЗ.

4.7. Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з ДНЗ.

4.8. Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми.

                                                                                        V. Організація харчування дітей

5.1. ДНЗ забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно з МОН за погодженням з Мінфіном.

5.2. Харчування дітей в ДНЗ та його кратність залежить від режиму роботи закладу та тривалості перебування в ньому дітей.

5.3. Для дітей, які перебувають в ДНЗ менше 6 годин, організація харчування, його форми і кратність визначаються за домовленістю з батьками або особами, які їх замінюють.

5.4. Контроль за організацією харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, надходженням сертифікованих продуктів та правильністю їх зберігання , дотримання термінів реалізації продуктів, зберіганням добових проб покладається на відповідального медичного працівника та завідувача ДНЗ.

5.5. В ДНЗ за встановленою формою ведеться журнал бракеражу сирої і готової продукції, санітарний журнал харчоблоку.

5.6. Порядок забезпечення ДНЗ продуктами харчування визначається власником і здійснються організацією або фізичними особами, які на це мають відповідні дозволи на здійснення  такої діяльності і з якими укладено угоди про забезпечення продуктами харчування відповідно вимог санітарного законодавства.

5.7. Контроль і державний нагляд за якістю харчування в ДНЗ покладається на органи охорони здоров”я міста.

5.8. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей в ДНЗ у розмірі, що визначається чинним законодавством України.

5.9. Контроль за організацією харчування в ДНЗ покладається на завідувача дошкільним закладом.

 VІ. Медичне  обслуговування дітей у дошкільному закладі

6.1. Медичне  обслуговування дітей в ДНЗ здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які  входять до штату цього закладу або відповідних закладів охорони здоров”я, і передбачає проведення обов”язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на до госпітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

 6.2. До основних обов”зків медичних працівників ДНЗ належать : моніторинг стану здоров”я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги ; організація і проведення медичних оглядів, у тому числі, поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності ; здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження ; медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму ; проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

6.3. Для зміцнення лікувально-оздоровчої роботи в ДНЗ обладнуються відповідні медичні кабінети та приміщення.

VІІ. Учасники освітнього процесу

7.1.Учасниками освітнього процесу у сфері дошкільної освіти є : діти дошкільного віку, вихованці; завідувач, вихователь-методист, учителі-дефектологи, вихователі, практичний психолог, музичні керівники та інші спеціалісти ;помічники вихователів; медичні працівники; батьки або особи, які їх замінюють; фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

7.2. Права дитини у сфері дошкільної освіти : безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах; корекцію психофізичного розвитку; здоровий спосіб життя; отримання кваліфікаційної допомоги у навчанні; безпечні та нешкідливі для здоров”я умови утримання, розвитку, виховання та навчання; захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров”ю, моральному та духовному розвитку; безоплатне медичне обслуговування у державних і комунальних ДНЗ; захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров”ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності.

7.3. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право: вибирати ДНЗ та форму здобуття дитиною дошкільної освіти; брати участь у поліпшенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу; обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування ДНЗ; звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей; захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

7.4. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов”язані: виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля; забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою; постійно дбати про фізичне здоров”я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей; поважати гідність дитини; своєчасно повідомляти ДНЗ про можливість відсутності або хвороби; виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв.

7.5. Педагогічний працівник ДНЗ – особа з високими моральними якостями, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов”язки.

7.6. Педагогічних та інших працівників ДНЗ призначає на посади та звільняє з посади його завідувач.

7.7. Педагогічне навантаження педагогічного працівника ДНЗ встановлюється відповідно до чинного законодавства України. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу та інших працівників ДНЗ здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами.

7.8. Трудові відносини у системі дошкільної освіти регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про освіту”,”Про дошкільну освіту” та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них.

7.9. На посаду педпрацівника ДНЗ призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення  в дію Закону України “Про освіту” – вищу або середню спеціальну освіту), а також стан здоров”я якої дозволяє виконувати професійні обов”язки.

7.10. Педпрацівники ДНЗ підлягають атестації, яка є обов”язковою і здійснюється один раз на п”ять років.

7.11.Педпрацівники ДНЗ мають право: на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми; брати участь у роботі органів самоврядування закладу; на підвищення кваліфікації, участь у методичних об”єднаннях, нарадах тощо; проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу; вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу; на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; об”єднуватися у професійні спілки та бути членами інших громадських об”єднань, діяльність яких не заборонена законодавством; на захист професійної честі та власної гідності.

7.12.Педпрацівники ДНЗ зобов”язані: виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору; дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків; забезпечувати умови для засвоєння дітьми навчальних програм, сприяти розвитку здібностей дітей; відповідати за наслідки своєї роботи по навчанню і вихованню дітей перед керівництвом закладу; забезпечувати емоційний комфорт, зихист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров”ю, а також від фізичного та психологічного насильства; постійно підвищувати професійну, педагогічну майстерність, загальну культуру займатися пошуковою роботою з вихованцями для поглиблення їх знань.

7.13. Працівники ДНЗ несуть відповідальність за збереження життя вихованців, їх фізичне і психічне здоров”я відповідно до законодавства.

7.14. Права, обов”язки та соціальні гарантії інших працівників ДНЗ регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку ДНЗ.

7.15. Працівники ДНЗ проходять періодичні безоплатні медичні огляди  в установленому законодавством порядку.

VІІІ. Управління дошкільним закладом

8.1. Управління ДНЗ здійснюється власником через уповноважений орган – департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою ДНЗ здійснює його завідувач, який призначається на посаду у порядку визначеному чинним законодавством. На посаду завідувача ДНЗ призначається особа, яке є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов”язків.

8.3. Завідувач дошкільного закладу : здійснює керівництво і контроль за діяльністю ДНЗ; діє від імені закладу, представляє його в державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами; розпоряджається в установленому порядку майном, коштами ДНЗ і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ДНЗ; затверджує штатний розпис за погодженням із засновником (власником) ДНЗ; контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей; затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом; забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників; відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених законом України “Про дошкільну освіту” та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу; контролює відповідність застосовуваних форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам; підтримує ініціативу щодо вдосконалення навчально-виховної роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють; щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.4. Органом громадського самоврядування у ДНЗ є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, скликаються не рідше одного разу на рік.

8.5. Загальні збори (конференція) : обирають раду ДНЗ, її членів і голову, встановлюють строк їх повноважень; заслуховують звіт завідувача з питань статутної діяльності закладу, голови ради ДНЗ, дають їх оцінку шляхом таємного або відкритого голосування; розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності ДНЗ; затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ДНЗ.

8.6. У період між загальними зборами (конференціями) діє рада ДНЗ, діяльність якої регулюється статутом.

8.7. Рада ДНЗ організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій), розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми з педагогічної освіти батьків. До складу ради ДНЗ обираються пропорційно представники від педколективу і батьків або осіб, які їх замінюють. Засідання ради ДНЗ є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

8.8.У ДНЗ може створюватись і діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян з метою залучення громадськості до розв”язання проблем освіти, забезпечення  сприятливих умов ефективної роботи ДНЗ. Піклувальна рада (у складі 7-15 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради ДНЗ. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

8.9. Основними завданнями піклувальної ради є :  співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами спрямована на поліпшення умов утримання дітей в ДНЗ; сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази ДНЗ; сприяння залученню додаткових джерел фінансування ДНЗ; сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров”я учасників освітнього процесу; організація дозвілля та оздоровлення дітей і працівників ДНЗ; стимулювання творчої праці педагогічних працівників; всебічне зміцнення зв”язків між родинами дітей та ДНЗ; сприяння соціально-правовому захисту учасників освітнього процесу.

8.10. У дошкільному закладі за рішенням загальних зборів можуть створюватись і діяти батьківський комітет.

8.11. Колегіальним постійно діючим органом управління ДНЗ є педагогічна рада. Педагогічна рада створюється в усіх ДНЗ незалежно від підпорядкування, типів і форми власності за нявності не менше трьох педпрацівників. До складу педради ДНЗ входять завідувач, вихователі-методисти, вихователі, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з фізкультури, музичні керівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради ДНЗ можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії. На засідання педради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педпрацівники загальноосвітніх закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педради, мають право дорадчого голосу. Головою педради ДНЗ є його завідувач. Педрада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

8.12. Педагогічна рада ДНЗ: оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі; розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу в ДНЗ; визначає план роботи ДНЗ та педагогічне навантаження  педагогічних працівників; затверджує заходи щодо зміцнення здоров”я дітей; обговорює питання  підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду; аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності в ДНЗ; визначає шляхи співпраці ДНЗ з сім”єю; розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників ДНЗ; заслуховує звіти педпрацівників, які проходять атестацію; затверджує план підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників; розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільні заклади.

           ІX. Фінансово-господарська діяльність та майно дошкільного закладу 

9.1. Фінансово-господарська діяльність ДНЗ  проводиться відповідно  до законодавства та його статуту. 

9.2. Фінансово-господарська діяльність ДНЗ провадиться на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства.

9.3. Джерелами фінансування ДНЗ є кошти: засновника (власника); відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування; батьків або осіб, які їх замінюють; добровільні пожертвування і цільові внаски фізичних і юридичних осіб та інші надходження, не заборонені законодавством.

9.4. Штатні розписи ДНЗ затверджуються відповідним органом управління освітою.

9.5. Метеріально-технічна база ДНЗ включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі ДНЗ або централізованої бухгалтерії, яка обслуговує цей заклад.

9.6.ДНЗ за погодженням із засновником (власником) може придбати і орендувати необхідне обладнання та інше майно; отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб; здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

9.7. Порядок ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності в ДНЗ здійснюється відповідно до законодавства. Бухгалтерський облік ДНЗ здійснюється централізованою бухгалтерією департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

9.8.Розпорядником коштів згідно з кошторисом є завідувач закладу.

9.9. Фінансово-господарська діяльність ДНЗ проводиться на основі кошторису. Кошторис та план асигнувань складається  і затверджується згідно із законодавством України.

9.10. Доходи (прибутки) або їх частини та майно не підлягають розподілу серед (засновників) членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов”язаних з ними осіб.

9.11. Доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу (неприбуткової організації), реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим статутом.

                       X. Міжнародне співробітництво

10. Міжнародне співробітництво у ситемі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Законів “Про освіту” та “Про дошкільну освіту”, інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов”язковість яких надана Верховною Радою України.

XІ. Контроль за діяльністю

11.1. Державний контроль за діяльністю ДНЗ здійснюють Державна інспекція навчальних закладів та місцеві органи управління освітою.

11.2. Основною формою державного контролю за діяльністю ДНЗ є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому МОН.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов”язаного з навчально-виховним процесом в ДНЗ, встановлюється їх засновником (власником).

11.4. У період між атестаціями проводяться перевірки (інспектування) дошкільного закладу з питань, пов”язаних з його фінансово-господарською та навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначається власником, проводяться, як правило 1-2 рази на рік, з інших питань – відповідно до законодавства.

11.5. Контроль за організацією медичних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, якістю харчування дітей покладається на міську дитячу лікарню, територіальну санітарно-епідеміологічну службу і здійснюється відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні” від 22.06.1999 р. №1109 (із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 р.№ 1217 та від 04.09.2003 р. № 1402).

                                                   XІІ. Реорганізація або ліквідація дошкільного закладу

12.1.Реорганізація і ліквідація ДНЗ здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

12.2. У разі ліквідації ДНЗ вивільнені приміщення використовуються виключно для роботи з дітьми. Майно (земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання тощо), придбання  чи відокремлення якого призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти, використовується виключно із зазначеною метою.

12.3. Реорганізація і ліквідація ДНЗ здійснюється за рішенням сесії міської ради, державної форми власності – за рішенням засновника (засновників).

12.4. При ліквідації або реорганізації дошкільного закладу дітям, які виховуються в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання та виховання відповідно до чинного законодавства.

12.5. При реорганізації чи ліквідації дошкільного закладу працівникам, які звільняються або переводяться, гарнтується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

12.6. У разі припинення роботи закладу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу , приєднання або перетворення) його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу відповідного бюджету. 

Обговорення закрито.