Ви переглядаєте: Головна > Методична скарбничка > Освітня програма дошкільного навчального закладу № 7 “Зірочка” на 2021-2022 н.р.

Освітня програма дошкільного навчального закладу № 7 “Зірочка” на 2021-2022 н.р.

               ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач дошкільного навчального закладу (дитячий садок) спеціального типу № 7 «Зірочка» Черкаської міської ради ________________ І.В.Мацнєва
Наказ № 71 від 06.09.2021
 
 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

дошкільного навчального закладу

 (дитячий садок) спеціального типу № 7 «Зірочка»

Черкаської міської ради

на 2021-2022 навчальний рік

                Схвалено                                         педагогічною радою ДНЗ № 7 протокол № 1 від 26.08.2021 р.

Програма розроблена відповідно до вимог Законів України «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти.

 1. Мета освітньої програми – реалізація комплексу корекційних, розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей з особливими освітніми потребами ( далі ООП)  від 3 до 7 років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі.
 2. Завдання програми – суттєве підвищення рівня когнітивного та особистісного розвитку дитини з особливими освітніми потребами, сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання в школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти та спеціальними програмами вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та до самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками  освітнього процесу.

Саме тому в дошкільному навчальному закладі № 7 «Зірочка» метою навчання і виховання дітей із затримкою психічного розвитку та розумовою відсталістю є корекційний розвиток пізнавальної, емоційно-вольової сфер, позитивних якостей особистості, що дало б можливість більшості з них після виховання та навчання у дошкільному закладі вчитися у звичайних умовах початкової загальноосвітньої школи, а іншим – продовжити навчання в умовах  інклюзивного чи інтегрованого класу загальноосвітньої школи і здобути цензовий рівень освіти.

Визначена мета виховання і навчання дошкільників з ООП реалізується такими загальноосвітніми завданнями.

Розвивальні:

 • формувати уявлення дитини про природу,рукотворний світ, людей, які навколо неї, саму себе, довільність поведінки, самостійність у різних видах діяльності; вміння адекватно оцінювати свої досягнення у продуктивних видах діяльності, власні вчинки та особистісні якості в повсякденному житті; соціальну компетентність, уміння налагоджувати доброзичливі взаємини з людьми різного віку та статі, виконувати різноманітні соціальні ролі; вміння володіти власним тілом, орієнтуватись у власній зовнішності та стані здоров’я, в корисних та шкідливих для дитячого організму впливах;
 • розвивати фізичні якості дитини.

        Виховні:

 • формувати  позитивне ставлення до природи, предметів, людей, самої себе;
 • виховувати культуру поведінки; базові якості особистості (самостійність, працелюбність, людяність, справедливість, самовладання, відповідальність);
 • залучати дитину засобами мистецтва до національної та світової культури.

Навчальні:

 • формувати пізнавальні вміння (аналізувати, порівнювати, узагальнювати, спостерігати, запам’ятовувати, осмислювати матеріал); мовленнєві вміння (культуру слухання, формулювання запитань, висловлювання, налагодження спілкування); контрольно-оцінні дії (здійснення найпростіших форм контролю власної діяльності, перевірки зробленого, внесення потрібних корективів, виправлення помилок, оцінювання зробленого). 3. Зміст освітньої програми передбачає:
 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
 • –         виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
 • –         утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
 • –         розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

        Освітню програму дошкільного навчального закладу (дитячий садок) спеціального типу №7 «Зірочка» складено на основі виявлених потреб колективу та батьків вихованців, проблемного аналізу освітнього процесу, моніторингових досліджень рівня розвитку виховання, спеціального спрямування закладу.

Програмовий зміст різних років навчання є логічно і змістовно взаємопов’язаним, поступово ускладнюється та відображає цілісну картину формування різних сфер психічного та інтелектуального розвитку дитини впродовж  дошкільного періоду. Зважаючи на особливості дизонтогенетичного розвитку під час затримки психічного розвитку та розумової відсталості, форму- вання пізнавальної сфери є провідним.

     4 . Нормативно – правове забезпечення

Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до:

 • Конституції України
 • Закону України «Про освіту»
 • Закону України «Про дошкільну освіту»
 • Базового компоненту дошкільної освіти
 • Програми розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко»
 • Програми розвитку дітей дошкільного віку із розумовою відсталістю
 • Положення про дошкільний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305)
 • Положення про педагогічну раду (затверджено наказом по ДНЗ № 7 від 06.09.2021 № 70)
 • Положення про академічну доброчесність та етику (затверджено наказом по ДНЗ № 7 від 06.09.2021 № 69)
 • Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти (затверджено наказом по ДНЗ № 7 від 06.09.2021 № 68)
 • Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234)
 • Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446)
 • Листа МОН № 1/9-406 від 10.08.2021 «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році»
 • Листа МОН № 1/9-765 від 12.12.2019 «Щодо організації медико-педагогіч-ного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти»
 • Листа МОН № 1/9-766 від 12.12.2019 «Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками»
 • Листа МОН № 1/11-1491 від 14.02.2019 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності  в закладах дошкільної освіти»
 • Листа МОН № 1/9-454 від 02.09.2016 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»
 • Листа МОН № 1/9-249 від 19.04.2018 «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти»
 • Листа МОН № 1/9-456 від 02.09.2016 «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах»
 • Листа МОН № 1/9-546 від 11.10.2017 «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців»
 • Постанови головного державного санітарного лікаря України від 25.08.2021 № 8 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»
 • Наказів департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
 • Статуту закладу 5.Мова навчання:  українська (державна) 6.Тривалість  навчального року

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня. 7.Мережа груп

У 2021-2022 навчальному році укомплектовано 4 групи:

3 групи дітей із ЗПР –  групи № 1,2,4

1 група дітей з розумовою відсталістю – група № 3

Режим роботи закладу08.00 – 18.00. Чергова група – 07.30 – 08.00. Вихідні дні – субота,неділя, святкові дні. 8.Пріоритетний напрямок роботи

Дошкільний навчальний заклад № 7 «Зірочка» здійснює освітньо-виховний процес за корекційно-розвитковим напрямком діяльності з дітьми з особливими освітніми потребами.

Пріоритетні  завдання  діяльності дошкільного навчального закладу № 7  «Зірочка» у 2021 -2022 н.р.

 1. Продовжувати створювати корекційно-розвиткове, предметно-просторове та соціальне середовище з метою стимулювання емоційного, сенсорного, моторного та когнітивного розвитку дітей з особливими освітніми потребами у відповідності до їх потреб.
 2. Формування мовленнєвої компетентності дошкільників з ООП розглядати як базисний компонент життєвої компетентності. Планувати та реалізував-ти мовленнєві завдання в усіх формах життєдіяльності дошкільників. Створювати мовленнєві ситуації для формування культури українського мовлення  та подолання у дітей мовних порушень.
 3. Проводити просвітницьку роботу серед батьків щодо нового змісту Державного стандарту дошкільної освіти та завдань батьків, як учасників освітнього процесу, по формуванню ключових компетентностей, важливих для подальшого навчання дитини на наступних рівнях освіти. 9.Види діяльностіорганізована ігрова діяльність – дидактичні, сюжетно-рольові , режисерські, рухливі, конструкторсько-будівельні, розвивальні, народні, театралізовані ігри, ігри-драматизації тощо; –організована навчально-пізнавальна діяльність – спостереження, віртуальні подорожі, екскурсії у природу, пізнавально-розвивальні бесіди, дидактичні ігри, елементарні досліди й дитяче експериментування у повсякденному житті, індивідуальна робота; –організована трудова діяльність – індивідуальні і групові трудові доручення, чергування, колективна праця, господарсько-побутова праця, самообслуговування, праця в природі, художня праця; –організована художньо-продуктивна діяльність – образотворча, музична, літературна, театралізована діяльність, розваги, свята, індивідуальна робота; –організована комунікативно – мовленнєва діяльність – спеціальні мовленнєві заняття, бесіди, розмови, створення і розв’язання певних освітніх ситуацій, спілкування, індивідуальна робота; –організована рухова діяльність – заняття з фізичної культури, музики, різні форми організації дитячої праці, рухливі ігри, фізкультурні світа, розваги; –самостійна діяльність дітей  у дошкільному навчальному закладі носить як індивідуальний, так і груповий характер.

Форми організації самостійної діяльності: ігрова, пізнавальна, рухова, комунікативна тощо.

Організована пізнавальна діяльність проводиться у формі занять. 10. Види і типи занять

В освітньому процесі використовуються різні типи і види занять. 

Типи занять:

 • фронтальні заняття (вся група);
 • індивідуально-групові (4-6 осіб);
 • індивідуальні (1-4 дитини).

Види занять:

 • комплексні;
 • комбіновані;
 • домінантні;
 • інтегровані;
 • бінарні.

Вчителем-дефектологом і вихователем у спеціальних групах проводяться ігри-заняття з формування сенсорно-пізнавальної, мовленнєвої діяльності, які мають єдину корекційної-розвивальну спрямованість.

Вчитель-дефектолог проводить:

 • фронтальні ігри-заняття – з усіма дошкільниками упродовж до 25 хв,;
 • підгрупові ігри-заняття – з 4-6 дітьми (залежно від мовного порушення,здібностей та динаміки розвитку дитини) упродовж 25 хв.;
 • індивідуальні ігри-заняття – з однією дитиною 10-15 хв.

Розподіл занять на  тиждень в організованих видах діяльності укладається з урахуванням тематичних розділів програми «Віконечко» та Програми розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю,  відповідно до наказу МОН України від 20.04.2015р. № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження  на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності». Реалізація програми передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями та особливостями дітей спеціального дошкільного закладу.

Розподіл занять на тиждень на дитину

на 2021/2022 н.р.

Види діяльності Кількість занять на тиждень у групах,де діти із ЗПР Кількість занять на тиждень у групі,де діти із розумовою відсталістю (гр. № 3)
середня старша
Розвиваємо мову та мовлення 3 3 3
Цікава математика   2 2 2
Дитина і навколишній світ 1 1 1
Рідна природа 1 2 1
Виховуємо здорову дитину (фізкультура)   3 3 3
Образотворча діяльність 5 5 5
Праця 1 1 1
Музичне виховання. Ритміка 2 2 2
Загальна кількість занять на тиждень 15 16 15
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах0      

       Примітка: години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей. 11. Інноваційна діяльність

Для підвищення якості освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі запроваджуються інноваційні освітні технології:

 • ейдетика;
 • мнемотехніка;
 • інформаційно-комунікативні технології;
 • пісочна терапія;
 • психогімнастика;
 • дихальна гімнастика;
 • пальчикова гімнастика;
 • елементи педагогіки М.Монтессорі;
 • елементи методики Макота Шічіда. 12.Програмно-методичне забезпечення освітньої діяльності

Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2021/2022 навчальному році.

В освітньому процесі закладу зміст Базового компоненту дошкільної освіти забезпечується через реалізацію:

комплексних програм

 • Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко»  ( наказ МОН України від 24.07.2018р. № 802);
 • Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю (від 12.04.2013 № 1/11-6940) 13.Кадрове забезпечення

Дошкільний навчальний заклад № 7 «Зірочка» укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом згідно штатного розкладу. Загальна кількість працівників складає 28 осіб, з них – 15 педагогічних працівників, 1 – медичний працівник та 12 осіб обслуговуючого персоналу.

Якісний склад педагогічних працівників

      Всього вихователів –  7 осіб    

Освітній рівень вихователів Кваліфікаційні категорії С т а ж педагогічної роботи
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Вища дошкільна    Вища педагогічна Базова вища Неповна вища Вища категорія Перша категорія Друга категорія Спеціаліст Звання «вихователь-методист» До 5 років До 10 років До 20 років До 30 років Більше 30 років
       1        3          –       3        –        2        1       4          1       1        –        1        3        2

Відомості про інших педагогічних працівників:

№ п/п П.І.П. (повністю) Посада Освіта Пед. стаж Категорія Рік атестації Рік курсової перепід- готовки
1 2 3 4 5 6 7 8
  1.   2.     3.   4.     5.     6.     7.     Мацнєва Інна Василівна Медведєва Наталія Всеволодівна Млявко Інна Юріївна Ткач Вікторія Миколаївна Самойленко Валентина Іванівна Чорноус Світлана Олександрівна Пасічник Ірина Григорівна   завідувач     ДНЗ вихователь- методист   практичний психолог музичний керівник   вчитель- дефектолог   вчитель- дефектолог   вчитель-дефектолог   повна вища   повна вища     повна вища   повна вища     повна вища     повна вища     повна вища     28р.   25р.     8р.   19р.     49р.     6р.     8р.       «спеціаліст І категорії»   «спеціаліст ІІ категорії» «спеціаліст ІІ категорії»    «спеціаліст І категорії»   «спеціаліст»     «спеціаліст»   2019   2020     2020   2018     2018     –     –   2013   2019     2020   2017     2016     –     –    

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників проводиться згідно договору з Черкаським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників та шляхом самоосвіти. 14. Моніторинг рівня сформованості компетенції дітей

Оцінювання рівня сформованості компетенції дітей проводиться вихователя- ми та вчителями-дефектологами тричі на рік : листопад, лютий, травень. 15. Перспективи виконання програми

Основні показники, що характеризують найістотніші сторони розвитку дитини з особливими освітніми потребами напередодні вступу до школи:

 • майже сформовані основні фізичні якості, рухові уміння;
 • мовлення виразне, правильна вимова переважної більшості звуків;
 • вербально позначають багато вжиткових предметів, пояснюють їхнє призначення;
 • мають певний лексичний запас, збагачений різними частинами мови;
 • передають словами свій фізичний та психічний стан;
 • орієнтуються у назвах основних емоцій. Розповідають про ситуації, пов’язані з ними;
 • можуть розповісти про себе як представника певної статі;
 • володіють українською мовою, монологічним та діалогічним мовленням;
 • знають про сімейні свята та традиції;
 • дотримуються правил безпеки життєдіяльності;
 • дотримуються правил поведінки.

Обговорення закрито.