Ви переглядаєте: Головна > Внутрішня система забезпечення якості освіти ДНЗ > ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТА ЕТИКУ в дошкільному навчальному закладі (дитячий садок) спеціального типу № 7 «Зірочка» Черкаської міської ради

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТА ЕТИКУ в дошкільному навчальному закладі (дитячий садок) спеціального типу № 7 «Зірочка» Черкаської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Положення про академічну доброчесність та етику в ДНЗ №7 «Зірочка» (далі – Положення) закріплює моральні принципи, норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування осіб, що працюють та здобувають освіту в дошкільному навчальному закладі № 7 (далі – «ДНЗ»).

1.2. Це Положення розроблено на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу України, Статуту ДНЗ № 7, Правил внутрішнього розпорядку,  Колективного договору, інших нормативно-правових актів та на виконання основних завдань діяльності колективу ДНЗ.

1.3. Педагогічні працівники ДНЗ зобов’язані дотримуватися загальновизнаних норм етики, моралі, поважати гідність осіб, які працюють в ДНЗ, підтримувати систему демократичних відносин між працівниками, сприяти підвищенню морально-психологічного клімату в колективі, спрямовувати свої дії на зміцнення авторитету ДНЗ.

2. Дотримання академічної доброчесності та етики в ДНЗ передбачає:

– посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень,    відомостей;

– дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

– надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну діяльність;

– контроль за дотриманням академічної доброчесності педагогами;

– об’єктивне оцінювання результатів навчання і виховання.

2.1. ДНЗ в своїй діяльності керується принципом незалежності отримання освітніх послуг від впливу політичних партій, громадських і релігійних організацій. Створення та діяльність політичних партій, суспільно- політичних рухів, релігійних об’єднань в ДНЗ не допускається. Адміністрація ДНЗ гарантує дотримання в стінах закладу ст. 36 Конституції України. Належність особи до будь-якої політичної партії, громадської, релігійної організації, що діють відповідно до Конституції України, не є перешкодою для її участі в освітньому процесі. Педагогічні та інші співробітники ДНЗ є вільними у своїх політичних і передвиборчих симпатіях. Жодний адміністративний тиск з приводу політичних переконань, а також характеру волевиявлення членів колективу через вибори, референдуми та інші форми безпосередньої демократії є недопустимим. ДНЗ є закладом, відкритим для діалогу з представниками різних політичних ідеологій, окрім тих, які ставлять під сумнів незалежність України, закликають до зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропагують війну, насильство, розпалюють міжетнічну, расову, релігійну ворожнечу, пропагують посягання на права і свободи людини, здоров’я населення.

2.2. Дотримання академічної доброчесності в ДНЗ пов’язане із сповідуванням педагогічними працівниками наступних принципів:

2.2.1. Верховенства права. В середовищі закладу пріоритетом повинно бути дотримання принципу верховенство права – панування в суспільних відносинах правових смислів і цінностей, а саме: справедливості, добра, свободи, правової рівності, поваги до людської гідності, честі, істини тощо.

2.2.2. Законності. У своїй діяльності члени колективу мають суворо дотримуватися Конституції України, законів та підзаконних актів.

2.2.3. Соціальної справедливості. У взаємовідносинах між членами колективу важливим є забезпечення свободи, справедливості, розвитку особистості та її активної участі у житті держави та ДНЗ, а також повага до гідності кожної особи, нетерпимості щодо аморальної та неетичної поведінки.

2.2.4. Науковості. Педагогічні працівники зобов’язані об’єктивно висвітлювати наукові факти, поняття; розкривати причинно-наслідкові зв’язки явищ, що вивчаються; забезпечувати тісний зв’язок викладу матеріалу з життям.

2.2.5. Професіоналізму та компетентності. Передбачає наявність у педагогів організаторських здібностей, моральних якостей, внутрішньої культури, емоційного інтелекту, знання ділового етикету, ґрунтовних знань, виконання своїх обов’язків на належному рівні, високу організацію праці.

2.2.6. Партнерства і взаємодопомоги. Означає сприйняття всіх учасників освітнього процесу як рівноправних сторін.

2.2.7. Відкритості й прозорості. Усі процеси, документи в ДНЗ, які стосуються освітньої, господарської та фінансової діяльності є прозорими, відкритими, що забезпечує можливість громадського контролю.

2.2.8. Відповідальності. Педагогічні працівники ДНЗ мають брати на себе відповідальність за результати своєї діяльності, виконувати взяті на себе зобов’язання, дотримуватися норм цього Положення.

2.3. Дія цього Положення поширюється та є обов’язковою до виконання для всіх учасників освітнього процесу в ДНЗ. Всі особи, на яких поширюються та є обов’язковими до виконання дане Положення, повинні бути ознайомлені з його змістом.

3. Політика академічної доброчесності та етики

3.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання і виховання дошкільників, упровадження творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів освітнього процесу.

3.2. Академічна доброчесність педагогічних працівників спрямована на:

3.2.1. дотримання загальноприйнятих етичних норм, положень Конституції України, норм законодавства України, локальних нормативних актів ДНЗ;

3.2.2. повагу до дітей, які виховуються, їхніх батьків та осіб, які їх замінюють, незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства, національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин;

3.2.3. об’єктивне та неупереджене оцінювання знань та вмінь вихованців; ефективне виконання своїх функціональних обов’язків; підвищення кваліфікації;

3.2.4. дотримання правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, написання методичних матеріалів, наукових робіт тощо;

3.2.5. здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності педагогічними працівниками;

3.2.6. дотримання законодавства із запобігання корупції, уникнення конфлікту інтересів;

3.2.7. негайного повідомлення адміністрації ДНЗ у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам;

4. Етичні норми академічної діяльності педагогічних працівників

4.1. Педагогічний працівник має дотримуватися моральних норм і правил етичної поведінки та принципів академічної доброчесності, зокрема:

4.1.1. сприяти становленню та розвитку партнерських відносин між учасниками освітнього процесу;

4.1.2. сприяти формуванню та поширенню позитивного іміджу ДНЗ;

4.1.3. шанобливо ставитися до державної символіки;

4.1.4. зберігати та примножувати славні традиції ДНЗ;

4.1.5. виявляти толерантність та повагу до релігії, культури, звичаїв та традицій батьків, співробітників ДНЗ всіх національностей;

4.1.6. допомагати співробітникам закладу, що опинилися у складних життєвих обставинах;

4.1.7. не принижувати будь-яким чином гідність педагога.

4.1.8. для запобігання конфлікту інтересів, пов’язаного із неакадемічним характером відносин, педагогічному працівнику слід уникати двозначних відносин з батьками, у тому числі протидіяти прямому чи опосередкованому отриманню подарунків або послуг від батьків.

4.2. Порушенням академічної доброчесності та етики вважається:

4.2.1. академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

4.2.2. самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

4.2.3. академічна фальсифікація та фабрикація; публікація вигаданих результатів досліджень;

4.2.4. приписування результатів колективної діяльності одній або окремим особам без узгодження з іншими учасниками авторського колективу або внесення до списку авторів навчально-методичної праці осіб, які не брали участь у створенні наукового продукту;

4.2.5. оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства, без належного оформлення посилань;

4.2.6. обман – надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої діяльності чи організації освітнього процесу, у тому числі при заповненні анкети для рейтингування педагогічних працівників;

4.2.7. хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.

4.3. Використання запозичених текстів у письмових роботах допускається за умови, що зазначені всі джерела запозичень.

Перевірці на академічний плагіат підлягають:

4.3.1. науково-методичні праці (навчальні посібники, конспекти занять, інше)

4.3.2. рукописи статей, тези доповідей, які надходять до редакцій наукових журналів. Організацію перевірки здійснюють головні редактори наукових журналів (відповідальні секретарі) та члени комісії з питань академічної доброчесності  у закладі.

4.4. Форми академічного плагіату:

4.4.1. використання у власному творі чужих матеріалів (зображень, тексту), у тому числі з мережі Інтернет, без належних посилань;

4.4.2. перефразування або цитування матеріалу, створеного іншою особою, як опублікованого, так і ні, без належного дотримання правил цитування;

4.4.3. спотворене представлення чужих ідей, їх синтез або компіляція з першоджерел;

4.4.4. представлення в якості власного твору (есе, тез, статті тощо) матеріалу, що був отриманий з Інтернету або від третіх осіб в обмін на фінансову винагороду / послугу чи соціальні зв’язки/;

4.4.5. посилання на джерела, які не використовувалися в роботі;

4.4.6. повторне використання раніше виконаної іншою особою письмової роботи .

4.4.7. повторна публікація своїх наукових результатів.

5. Заходи з попередження недотримання норм та правил академічної доброчесності та етики

5.1. Для попередження недотримання норм та правил академічної доброчесності в ДНЗ використовується наступний комплекс профілактичних заходів:

5.1.1. інформування педагогічних працівників про необхідність дотримання правил академічної доброчесності, професійної етики;

5.1.2. визнання в ДНЗ принципу відкритості, що забезпечує можливість громадського контролю академічної діяльності, адміністративної та фінансової прозорості, шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації;

5.1.3. проведення семінарів із педагогами з питань інформаційної діяльності ДНЗ, правильності написання власних  робіт, методичних напрацьовок, інше;

5.1.4. ознайомлення педагогічних працівників із цим Положенням.

6. Відповідальність за недотримання норм та правил академічної доброчесності та етики

6.1. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники закладу можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

– відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії.

7. Контроль за дотриманням норм академічної доброчесності та етики

7.1. Контроль за дотриманням норм академічної доброчесності та етики покладається на адміністрацію та Комісію з питань академічної доброчесності  у  ДНЗ.

7.2. За дії (бездіяльність), що цим Законом визнані порушенням академічної доброчесності та етики, особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених законом.

7.3.  Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:

– ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

– особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

– знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до відповідальності;

– оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

8. Комісія з питань академічної доброчесності та етики

8.1 Комісія з питань академічної доброчесності та етики (далі – Комісія) – це незалежний орган ДНЗ, що діє з метою дотримання правових норм цього Положення.

8.2 Склад Комісії затверджується наказом завідувача  ДНЗ. Строк повноважень Комісії становить 3 роки.

8.3 До складу Комісії входять: завідувач ДНЗ, вихователь – методист, педагоги.

8.4. Голова комісії веде засідання, підписує протоколи та рішення тощо. За відсутності Голови його обов’язки виконує заступник.

8.5. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання можуть бути чергові, що проводяться у строки визначені планом роботи та позачергові, що скликаються при необхідності вирішення оперативних та нагальних питань.

8.6 Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні Комісії.

8.7 Засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписує Голова та секретар.

8.8 Працівник ДНЗ, може звернутися до Комісії із заявою про порушення норм цього Положення, внесення пропозицій або доповнень.

8.9 Будь-який учасник освітнього процесу, якому стали відомі факти порушення норм цього Положення чи підготовки про можливість такого порушення, повинен звернутися до Голови або секретаря Комісії з письмовою заявою на ім’я її голови. У заяві обов’язково зазначаються особисті дані заявника (П.І.Б., контактні дані: адреса, телефон, місце роботи, посада, особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви, викладені в некоректній формі, Комісією не розглядаються.

8.10 На засідання Комісії запрошуються заявник та особа, відносно якої розглядається питання щодо порушення Кодексу академічної доброчесності.

8.11 За результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані рішення у вигляді висновків щодо порушення чи не порушення норм цього Положення. Зазначені висновки носять рекомендаційний характер, подаються завідувачу для подальшого вживання відповідних заходів морального, дисциплінарного чи адміністративного характеру.

8.12 Повноваження Комісії:

– одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм цього Положення та готувати відповідні висновки.

9. Заключні положення

9.1. Це Положення ухвалюється рішенням педагогічної ради ДНЗ та вводиться в дію наказом завідувача ДНЗ.

9.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за ухвали педагогічної ради ДНЗ та вводяться в дію наказом завідувача.

Положення розглянуто і схвалено на засіданні педагогічної ради ДНЗ протокол № 01 від 26.08.2021 року.

Обговорення закрито.