Ви переглядаєте: Головна > Внутрішня система забезпечення якості освіти ДНЗ > ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти дошкільного навчального закладу (дитячий садок) спеціального типу № 7 «Зірочка» Черкаської міської ради

ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти дошкільного навчального закладу (дитячий садок) спеціального типу № 7 «Зірочка» Черкаської міської ради

                                                                                 Затверджую

                            Завідувач дошкільного навчального

                             закладу (дитячий садок) спеціального 

                              типу № 7 «Зірочка»

                              Черкаської міської ради

                                _________________ /І.В.Мацнєва/

ПОЛОЖЕННЯ

про внутрішню систему забезпечення якості освіти

дошкільного навчального закладу (дитячий садок)
спеціального типу 7 «Зірочка» Черкаської міської ради

                                                 Схвалено

                   педагогічною радою

                                 дошкільного навчального закладу

                               (дитячий садок) спеціального типу №7

                              «Зірочка» Черкаської міської ради

                                протокол  № 1 від 26.06.2021р.            

1. Загальні положення

1.1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ДНЗ № 7 розроблено відповідно до частини третьої статті 41 Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Статуту закладу та Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти затверджених наказом Державної служби якості освіти України від 30 листопада 2020 р. №01-11/71.

1.2. Система внутрішнього забезпечення якості освіти – це діяльність з інформаційного забезпечення управління освітньою організацією, заснованою на систематичному аналізі якості реалізації освітньої діяльності, його ресурсного забезпечення та його результатів.

1.3. Положення поширюється на діяльність всіх педагогічних працівників, що здійснюють освітню діяльність, в тому числі педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом.

2. Принципи забезпечення якості освіти

2.1. Стратегія (політика) забезпечення якості освіти в закладі базується на таких принципах:

– адаптація нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, чинного законодавства та інших документів, що регламентують діяльність у галузі освіти;

– орієнтація на замовника (батьків або законних представників дітей), завоювання їхньої довіри. Розуміння поточних і майбутніх їхніх потреб, які сприятимуть сталому успіху ДНЗ;

– єдність призначеності та напрямків розвитку ДНЗ і створення умов для задіяння усіх працівників до досягнення цілей ДНЗ у сфері якості (інформування працівників про місію ДНЗ, бачення, стратегію, політики та процеси; створення та підтримання спільних цінностей, справедливості та етичних моделей поведінки; формування культури довіри та чесності; заохочення до зобов’язання щодо якості в масштабі всього ДНЗ тощо).

– взаємопов’язаність процесів діяльності ДНЗ, які функціонують як цілісна система;

– підвищення мотивації здобувачів освіти до систематичної активної роботи впродовж усього періоду навчання на формування системних, стійких знань, умінь, навичок та компетенцій;

– зорієнтованість на поліпшення показників освітнього процесу, підвищення задоволеності батьків або законних представників дітей;

– впровадження в освітній процес передових досягнень науки і технологій;

– надання освітніх послуг, на високому рівні;

– систематичне підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– введення (за можливості) освітніх послуг за рахунок додаткових платних послуг;

– постійний розвиток матеріально-технічної бази та інформаційних ресурсів;

– підвищення ефективності системи управління якістю через визначення цілей у галузі якості та їх перегляд при потребі, удосконалення процедур контролю;

– керування стосунками зі всіма своїми зацікавленими сторонами, щоб оптимізувати їхній вплив на дієвість ДНЗ.

3. Мета і завдання внутрішньої системи якості освіти

3.1. Мета внутрішньої системи якості освіти закладу складається в об’єднанні й інтеграції організаційних, методичних, кадрових зусиль і ресурсів ДНЗ з урахуванням різноманітних факторів та умов для досягнення високої якості освітнього процесу та його результатів, що відповідають кращим зразкам і відповідним стандартам.

3.2. Основні завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти передбачають розробку та дотримання в закладі вимог до визначення якісних результатів із наступних напрямків:

– збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

– формування внутрішньої культури особистості в контексті рідної культури, мови, поваги до традицій і звичаїв народу, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

– формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

– виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

4. Заклад працює у взаємодії з усіма зацікавленими суб’єктами, до яких відносяться:

– здобувачі освіти та їх батьки;

– педагогічний персонал ДНЗ;

– департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради;

– громадськість.

5. Критеріями ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:

5.1 Відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам корекційної освіти до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6(7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи;

5.2. Відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту Програми розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» та Програми розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю;

5.3. Ефективність реалізації варіативної складової змісту дошкільної освіти відповідно до індивідуальних інтересів і потреб дітей, запитів і побажань батьків, наявних умов розвитку дошкільників;

5.4. Якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників;

5.5. Показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних ресурсів для забезпечення якісного освітнього процесу.

6. Характеристика чинної внутрішньої системи забезпечення якості освіти в дошкільному навчальному закладі № 7:

6.1. Зміст внутрішньої системи якості освіти закладу формується та реалізується за напрямами: «Освітнє середовище», «Здобувачі дошкільної освіти», «Управлінські процеси», «Фахова діяльність педагогічних працівників».

6.2. Напрям «Освітнє середовище» відображає забезпечення якісних показників розвитку вихованців закладу, створюються сприятливі умови навчання, виховання та перебування в ДНЗ. Для цього діяльність закладу спрямована на облаштування осередків освітнього середовища, забезпечення ігровим, роздатковим та дидактичним матеріалом.

Для ефективного функціонування закладу створюється єдиний інформаційний простір, а саме, формується інформаційна база даних програми «КУРС Дошкілля».

При оцінюванні якості освітнього процесу можуть використовуватися комплексні технології для обробки результатів моніторингу.

Для обміну інформацією з якості освітнього процесу використовується відео-, аудіо-  носії інформації, розмножувальна техніка.

Для забезпечення більш широких і різноманітних зв’язків закладу із зовнішнім середовищем, у тому числі доступу до різних баз даних, джерел інформації ДНЗ № 7 підключено до швидкісного Інтернету.

Для забезпечення створення єдиного інформаційного поля ДНЗ функціонує офіційний сайт закладу – dnz7.ck.ua

6.3. У напрямі «Фахова діяльність педагогічних працівників» визначені критерії, оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників у ДНЗ № 7:

– стан забезпечення кадрами відповідно фахової освіти;

– освітній рівень педагогічних працівників;

– результати атестації;

– систематичність підвищення кваліфікації;

– наявність педагогічних звань, почесних нагород;

– наявність авторських програм, посібників, методичних рекомендацій, статей тощо;

– участь в експериментальній діяльності;

– результати освітньої діяльності;

– оптимальність розподілу педагогічного навантаження;

– показник плинності кадрів.

З метою вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей організовується підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту». Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 120 годин.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за такими видами:

– довгострокове підвищення кваліфікації – курси;

– короткострокове підвищення кваліфікації: семінари, семінари-практикуми, тренінги, конференції, «круглі столи»,вебінари тощо.

Показником ефективності та результативності діяльності педагогічних працівників є їх атестація.

Атестація педагогічних працівників є обов’язковою і здійснюється один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

6.4. Напрям «Здобувачі дошкільної освіти». Результати навчання, виховання здійснюються шляхом моніторингу і узагальнення його результатів за спеціальними програмами.

Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти, здійснюючи моніторингові дослідження щодо рівня розвитку компетенцій дошкільників, використовують підготовлений інструментарій , оцінюють результативність освітнього процесу та виявляють фактори, що впливають на його ефективність. Результат моніторингу узагальнюється педагогічними працівниками в текстовому (на кінець навчального року) та  табличному  вигляді. Саме освітній моніторинг допомагає відстежити динаміку змін в освітній системі, спрямувати її розвиток на запланований результат.

Показниками ефективності освітнього процесу якості надання освітніх послуг можуть бути:

-% здобувачів освіти, які мають достатній і високий рівень компетентності;

– позитивна динаміка розвитку дітей, засвоєння дітьми вимог спеціальних програм;

– відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної освіти;

– відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам корекційної освіти до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.

6.5. Напрям «Управлінські процеси» забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Критеріями ефективності управлінської діяльності є:

– наявність нормативних документів, де закріплені вимоги за якістю освітнього процесу ( програми розвитку і т.д.);

– оптимальність та дієвість управлінських рішень;

– керованість процесу управління забезпеченням функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти (наявність підрозділу або посадової особи, які відповідають за управління якістю освітнього процесу);

– формування освітньої програми закладу освіти (раціональність використання інваріантної, варіативної складової)

– підвищення показника відповідності засвоєних здобувачами освіти рівня та обсягу знань, умінь, навичок, інших компетентностей вимогам стандартів корекційної освіти;

– наявність та ефективність системи моральних стимулів для досягнення високого рівня якості освітнього процесу.

Обговорення закрито.